საადვოკატო მომსახურება | იურიდიული კონსულტაცია – geo-lawyer.com

სამოქალაქო საქმის წარმოება

ქორწინების შეწყვეტა

ქორწინების ბათილობა

მეუღლეთა თანასაკუთრების გაყოფა, წილის გამოყოფა

ბავშვის უფლებების დაცვა 

ბავშვთან ურთიერთობის წესის განსაზღვრა

ალიმენტის დაკისრება

მამობის დადგენა

მშობლის უფლებების შეზღუდვა

სამკვიდრო ქონების მისაღებად საქმის წარმოება

სამკვიდრო ქონების გაყოფა, წილის გამოყოფა

Facebook
Scroll to Top