საადვოკატო მომსახურება | იურიდიული კონსულტაცია – geo-lawyer.com

უძრავი ქონება , აგარაკები , მშენებლობა.
უფასო ფეისბუქ ჯგუფები.ჯგუფების შესახებ

    წარმოდგენილი უფასო ფეისბუქ ჯგუფები შექმნილია რეკლამის განსათავსებლად, რომელიც უკავშირდება უძრავ ქონებას, მშენებლობას, რემონტს,  აზომვით სამუშაოებს, დაპროექტებას, დიზაინის შექმნას და ა.შ.   

   ჯგუფები  დაყოფილია კატეგორიებად, რაც გაგიადვილებთ ისარგებლოთ ჯუფებით, მოიძიოთ სასურველი ინფორმაცია ან თქვენი რეკლამა მიაწოდოთ აღნიშნული საკითხით დაინტერესებულ ფართო წრეს. 

  ჯგუფით სარგებლობა შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ სუბიექტს, ამისათვის საჭიროა გაწევრიანდეთ სასურველ ჯუფში.

   ჯგუფების  შემქმნელების, შექმნის თარიღის და აქტივობის შესახებ, შეგიძლიათ იხილოთ ჯგუფში. 

ჯგუფების მოკლე მიმოხილვა

 

    ჯგუფებით სარგებლობა ძირითადად უკავშირდება უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვას, გაქირავებას, იპოთეკის უზრუნველყოფით უძრავი ნივთის  სარგებლობაში გადაცემას, საამშენებლო, სარემონტო  მასალებით ვაჭრობას,  დიზაინის შექმნას და სხვა ფულად გარიგებას. ჯგუფები რეკლამის განსათავსებლად არის უფასო. ნებისმიერ დაინტერესებულ სუბიექტს შეუძლია ისარგებლოს ჯუფებით და დღეში განათავსოს სამი უფასო რეკლამა.  ჯგუფების სწორად გამოყენება, დამოკიდებულია თითოეულ მომხმარებელზე, რეკლამის განთავსებისას რამდენად სწორად შეარჩევს თემატურად ჯგუფს.  ჯგუფების სწორად გამოყენება, გააუმჯობესებს ჯუფებით სარგებლობის ხარისხს, დასახული მიზნის მარტივად და უმოკლეს დროში რეალიზებას.  

ჯგუფებით სარგებლობის შესახებ

   ჯგუფში გაწევრიანებულ ნებისმიერ სუბიექტს ევალება პატივი სცეს ჯგუფში გაწევრიანებულ სხვა წევრებს. პატივიცემა გულისხმობს დავიცვათ ჯგუფის სარგებლობის წესები. ერთ-ერთი მთავარი ვალდებულება არის, გამოვიყენოთ ჯგუფები სწორად და არ დახაჯოთ ჩვენთვის ძვირფასი დრო ზედმეტად. ჯუფებში  არათემატური რეკლამის , განცხადების განთავსება გამოიწვევს ჯგუფის გადატვირთვას არასაინტერესო ინფორმაციით, შესაბაისად გართულდება ჩვენთვის საინტერესო ინფორმაციის მიღება. 

     თითოეულ ჯგუფში გაწერილია ჯგუფის მოხმარების წესი, ინფორმაცია თუ რას ემსახურება ჯგუფი, რა ტიპის რეკლამის განთავსება შეუძლია ნებისმიერ სუბიექტს.  ჯგუფის მომხმარებელი, რომელიც არ დაემორჩილება ჯგუფის წესებს და ამით დისკომფორტს უქმნის  ჯგუფის წევრებს, დაიბლოკება და ჯგუფებით ვერ ისარგებლებს.

ჯგუფში რეკლამის განთავსების შესახებ

  ნებისმიერ  სუბიექტს პირადად,  წარმოდგენილ თითოეულ ჯგუფში შეუძლია განათავსოს  დღეში სამი  რეკლამა უფასოდ.  ჯგუფებში დღეში, მომდევნო ხუთი ან ხუთზე მეტი რეკლამის განთავსება შეგიძლიათ დაავალოთ ჯგუფის ადმინისტრატორს, მომსახურება ფასიანია. ფასი დაწესებულია ყოველი ხუთი რეკლამის განთავსების დავალებაზე.  რეკლამის შიგთავსი, გამოქვეყნებამდე საჭიროებს გადამოწმებას, რომელსაც ჯგუფის ადმინისტრატორი შეაფასებს .

ფასიანი რეკლამის შესახებ

  წარმოდგენილ ფეისბუქის ჯგუფებში, ჯუფის ადმინისტრატორზე რეკლამის განთავსების დავალების პირობების გასაგებად მიყევით ბმულს. 

ფეისბუქ ჯგუფებში ფასიანი რეკლამის განთავსების მომსახურების სერვისი.

გაიგეთ რა იკრძალება ჯგუფებში
 
    წარმოდგენილ ფეისბუქ ჯგუფებში იკრძალება ბილწსიტყვაობის შემცველი, ჯგუფის წევრების მიმართ შეურაცხმყოფელი ინფორმაციის განთავსება. აკრძალულია არათემატური ან ამორალური, გარყვილი შინაარსის რეკლამის გამოქვეყნება. ჯგუფში აკრძალულია მიყოლებით  ზედიზედ ერთი შინაარსის  რეკლამის განთავსება.
  ჯუფში შეზრუდულია იურიდიული, საადვოკატო მომსახურების რეკლამირება, რადგან აღნიშული უფლებებით სარგებლოვს და ჯგუფის წევრებს მომსახურებას სთავაზობს ვებ-გვერის და ჯგუფების ადმინისტრატორი. 

 

საადვოკატო სერვისი

   ძირითადად გარიგების მონაწილე მხარეებს შორის სამართლებრივი დავა უკავშირდება უძრავ ქონებას ან ვალდებულების არაჯეროვნად შესრულებას. თუ გარიგების  მონაწილე მხარეთა შორის დაიწყო სამართლებრივი დავა და მორიგება მოლაპარაკებით შეუძლებელია,  ნებისმიერ სუბიექტს შეუძლია ისარგებლოს ჩვენი საადვოკატო მომსახურებით. გარიგების დადებამდე შეგიძლიათ მოგვმართოთ ადვოკატს, ადვოკატებს კოლეგიალურად და საეჭვო გარიგების დადებამდე შეგიძლიათ გაიაროთ კონსულტაცია. ნებისმიერ სუბიექტს დახმარებას გაგიწევთ მტკიცებულების, იურიდიული საბუთების მოგროვებაში, იურიდიული მნიშვნელობის საბუთების შედგენა გასაჩივრებაში. ჩვენ დავიცათ თქვენს ინტერესს კერძო  და იურიდიულ პირებთან, სახელმწიფო ორგანოებში, სასამართლოში. მომსახურება ფასიანია. 

 ადვოკატთან დასაკავშირებლად მიყევით ბმულს.

Facebook
Scroll to Top